Home kumulan soal ulangan / soal uts kelas 6 semester 1

Soal Uts/ Mid B. Sunda Kelas 6 Semester 1/ Gasal

Dapatkan Soal Latihan UTS Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 1 / ganjil, yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat sebanyak 30 soal disusun menurut kuirikulum KTSP 2006 untuk berlatih tahun fatwa 2016-2017

 yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian singkat sebanyak  Soal UTS/ Mid B. Sunda Kelas 6 Semester 1/ Gasal

Berikut adalah Soal UTS/ Mid B. Sunda Kelas 6 Semester 1/ Gasal yang dapat teman pelajari, yaitu:

I . Cakraan (X) karakter A, B, C atawa D dihareupeun tanggapan anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . .
A. informasi
B. warta
C. amanat
D. piwuruk

2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .
A. koran
B. jangkar
C. piwuruk
D. kar

3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . .
A. udur
B. gering
C. teu walakaya
D. teu damang

4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .
A. ngadongeng
B. pangumuman
C. bewara
D. biantara

5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .
A. ditalar
B. dibaca
C. diapalkeun
D. diinget-inget

6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .
A. hese dititah
B. babari dititah
C. eraan
D. sieunan

7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?
A. di
B. ka
C. ti
D. na

8. Papatah tinu jadi bodoh teh urang kudu . . . .
A. diregepkeun
B. ngaregepkeun
C. ragepan
D. karegepkeun

9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .
A. sumpang – simpang
C. sesepak
B. cas – ces – cos
D. guna – guna

10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .
A. mupuas kanu keur cilaka
B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak
C. hening taya kasieun.
D. jauh – jauh teu beubeunangan

11, Gaganti bodoh urang di sakola teh . . . .
A. ketua murid B. guru  C. penjaga sakola D. babaturan sakola

12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.
A. katitipan
B. katitipkeun
C. titipan
D. titipkeun

13. Awakna leuleus teu aya tanaga menyerupai . . . kaibunan.\
A. bantal
B. kasur
C. kapas
D. keretas
 
14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .
A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” !
B. “Budak et amah musuhna meuni loba”    
C. “Angga mah budak akur jeung batur”
D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”

15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .
A. simpanse jeung kuya
C. ucing jeung anjing
B. peucang jeung buhaya
D. sendok jeung garpu

II, Eusian titik – titik di handap ieu ku tanggapan nu merenah !

1. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .
2. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .
3. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . .
4. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.
5. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .
6. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan.
7. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh. Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . .
8. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta  . . . .
9. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas  . . . .
10. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta. . . .
11. Bakat ku sieun digegel ku anjing,. . . lumpat tarik pisan.
12. Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . .
13. Makara jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .
14. “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !" Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . .
15. Nu kaasup istilah kadaharan diantarana . . . . 

Baca juga :

No comments:

Post a Comment

to Top
close